Formularz reklamacji

Rodzaj reklamacji
nowa powtórna
Dane osobowe składającego reklamacjęReklamowany produkt
Przyczyna reklamacjiSposób powiadomieniaOświadczam, że reklamuję towar:
z tytułu gwarancji jakości udzielonej na towar.
z tytułu rękojmi za wady towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121)


Klient składający reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji jego żądania, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu naprawiony/wymieniony towar. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej. Klient oświadcza, że otrzymał wraz z towarem Kartę Gwarancyjną, zapoznał się z jej treścią oraz, że w pełni ją akceptuje. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji jakości sklep/właściciel sklepu, w którym zgłoszona została reklamacja z tytułu gwarancji jakości pełni tylko i wyłącznie rolę pośrednika w przekazaniu towaru do gwaranta. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z ewentualnej rękojmi za wady towaru. Zgodnie z treścią art. 560 Kodeksu cywilnego jeżeli produkt ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe labo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu pozostaje do wartości produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Zgodnie z art. 561 Kodeksu cywilnego jeżeli produkt ma wadę, kupujący może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Reklamowany towar będzie nieodpłatnie przechowywany w sklepie przez 30 dni od daty poinformowania reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji, ewentualnie w przypadku naprawy bądź wymiany towaru, od dnia powiadomienia reklamującego o powyższej okoliczności. Po upływie tego okresu reklamujący wyraża zgodę na odpłatne przechowywanie towaru za kwotę 3 zł netto (słownie: trzy złote) dziennie powiększone o należny podatek VAT we właściwej stawce, bądź utylizację towaru, bądź złożenie towaru do depozytu sądowego – powyższe wedle wyboru sprzedawcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.VII.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)